nld dld helmond salzgitter bad
Route by Hans van de Ven (RouteXpert)
Published: 09/12/2018
De route gemaakt op basis van de track opgenomen met de de MyRoute-app Mobile. De route gereden op 2 mei 2018, dag 1 van de motorvakantie Harz-Thuringen. De 1e 2 uur rijd je op de snelweg, met een tussenstop bij de McDonalds in Lippetal. Daarna gaat de route binnendoor via het militair oefengebied "Sennelager" naar Hotel Rastkeller in Salzgitter-Bad.

rastkeller

Deze route is op de volgende punten gecontroleerd: 

 • Routepunten staan op de weg.
 • Route voor Here en TomTom gelijk.
 • Routepunten in kleur geven een punt aan waar je kunt stoppen om te eten, drinken of een foto te maken.  

Al snel ga je de A67 op richting Duitsland. In Duitsland stoppen we de 1e keer om koffie te drinken en wat te eten bij de McDonalds in Lippetal en tanken we ook meteen even bij de overburen. Dan weer een klein stukje snelweg om daarna binnendoor naar Salzgitter in de Harz te rijden.

Koffietanken

Na het verlaten van de snelweg nemen de bochten toe en wordt omgeving meer heuvel -en bosachtig. Al snel rijden we door het militair oefenterrein "Sennelager". We rijden door het Teutoburgerwoud en komen langs de "Externsteine". Een bijzonder mooie rotsformatie welke de moeite waard is om even te pauzeren.

externesteine

We rijden door het Naturpark Eggegebirge en de bruine bordjes langs de weg geven aan dat je op de Deutsche Allee Straße rijdt. Mooie wegen met mooie uitzichten als resultaat! De heuvels zijn inmiddels ook hoger geworden wat bijdraagt aan de mooie uitzichten. Ook aan vakwerkhuizen, burchten en kastelen geen gebrek onderweg, we kunnen helaas niet overal een foto van maken. 

Koterberg

We rijden door het Weserbergland en rijden naar het hoogste punt van deze regio: De Köterberg. Hier pakken we een broodje worst met koffie en maken we wat foto's. Zelfs op de gele wegborden staat de Köterberg aangegeven met een motorteken achter de naam. Uiteraard leent de route zich hier voor leuk stuurweg. Langs de rivier de Weser, gaan we links de heuvel op om maar 12 haarspeldbochten naar boven te nemen. Je hebt een mooi uitzicht over de Weser en de vallei. 

Garage hotel

Externesteine:

De Externsteine zijn een formatie van zandstenen in het Teutoburgerwoud in Duitsland, nabij Detmold. De formatie bestaat uit enkele lange stenen, die abrupt uit het heuvelachtige landschap oprijzen. De stenen zijn van zandsteen en zijn ontstaan in het Krijt, ongeveer 120 miljoen jaar geleden. De Externsteine gelden als een bezienswaardigheid in Noordrijn-Westfalen en tevens als voedingsbodem voor een raadsel. Dit komt doordat er sporen van menselijk gebruik uit de middeleeuwen, mogelijk uit de prehistorie, op zijn teruggevonden.

Köterberg:

Köterberg is een plaats in de Duitse gemeente Lügdedeelstaat Noordrijn-Westfalen, en telt 81 inwoners (2005). Het dorp ligt aan de voet van de gelijknamige heuvel, die met 495,8 meter het hoogste punt van het Kreis Lippeis.

De Köterberg is tevens de hoogste heuvel van het Kreis Lippe, waaronder de gemeente Lügde valt. Vanuit het dorp loopt een korte maar steile weg met een stijgingspercentage van 14% naar de top van de Köterberg.

Op de top van de Köterberg staat sinds 1971 een 100 meter hoge telecommunicatietoren, die vanuit de wijde omtrek zichtbaar is. Vanaf de top van de Köterberg heb je een grotendeels vrij uitzicht op de omgeving. Bij helder weer is in oostelijke richting het Harzgebergte en de berg Brocken zichtbaar, in westelijke richting het Teutoburgerwald. Op de top vind zich tevens het restaurant Köterberghaus.

De top van de Köterberg is in de zomermaanden een zeer bekende ontmoetingsplek voor motorrijders uit de omgeving. Op mooie zomerdagen wordt de berg door honderden motorrijders bezocht, wat voor de dorpsbewoners regelmatig tot overlast en irritatie leidt.(Bron: Wikipedia)

 

Klik hier voor de video van deze motorreis... 

 

Veel plezier tijdens het rijden van deze route, verzoek om feedback te geven via de "Reactie" optie.wink 

This route has been checked on the following points:

 • Waypoints are on the road.
 • Route for Here and TomTom alike.
 • Waypoints in color indicate a point where you can stop to eat, drink or take a picture.

Soon you take the A67 towards Germany. In Germany we stop the 1st time to drink coffee and some food at the McDonalds in Lippetal and we also refuel with the neighbors right away. Then again a small piece of highway and then drive inside to Salzgitter in the Harz.

After leaving the motorway, the curves increase and the surroundings become more hill and woody. Soon we drive through the military training ground "Sennelager". We drive through the Teutoburg Forest and pass the "Externsteine". A very beautiful rock formation which is worth a break.

We drive through the Naturpark Eggegebirge and the brown signs along the road indicate that you are driving on Deutsche Allee Straße. Beautiful roads with beautiful views as a result! The hills have now also become higher, which contributes to the beautiful views. Also on half-timbered houses, castles and castles no shortage on the road, unfortunately we can not take a picture of everything.

We drive through the Weserbergland and drive to the highest point of this region: the Köterberg. Here we take a sausage sandwich with coffee and we take some pictures. Even on the yellow road signs the Köterberg is signposted with an engine sign behind the name. Of course, the route lends itself here for fun steering. Along the river Weser, we go up the hill on the left to take up only 12 hairpin bends. You have a beautiful view of the Weser and the valley.

Externesteine:

The Externsteine ​​are a sandstone formation in the Teutoburg Forest in Germany, near Detmold. The formation consists of a few long stones that rise out of the hilly landscape abruptly. The stones are made of sandstone and originated in the Cretaceous period, about 120 million years ago. The Externsteine ​​count as an attraction in North Rhine-Westphalia and also as a breeding ground for a riddle. This is because traces of human use from the Middle Ages, possibly from prehistoric times, have been found.

Köterberg:

Köterberg is a town in the German municipality of Lügde, North Rhine-Westphalia, and has 81 inhabitants (2005). The village lies at the foot of the hill of the same name, which at 495.8 meters is the highest point of the Kreis Lippeis.

The Köterberg is also the highest hill of the Kreis Lippe, which includes the municipality of Lügde. From the village runs a short but steep road with a gradient of 14% to the top of the Köterberg.

At the top of the Köterberg, a 100-meter-high telecommunication tower has been standing since 1971, visible from the wide periphery. From the top of the Köterberg you have a largely unobstructed view of the surroundings. In clear weather, the Harz Mountains and the Brocken Mountain are visible to the east, to the west the Teutoburger Forest. At the top there is also the restaurant Köterberghaus.

The summit of the Köterberg is in the summer months a very famous meeting place for motorcyclists from the area. On beautiful summer days the mountain is visited by hundreds of motorcyclists, which often leads to nuisance and irritation for the villagers. (Source: Wikipedia)

Have fun while driving this route, request to give feedback via the "Reaction" option.wink 

Diese Route wurde an folgenden Punkten überprüft:

 • Wegpunkte sind unterwegs.
 • Route für Here und TomTom gleichermaßen.
 • Farbige Wegpunkte geben einen Punkt an, an dem Sie aufhören zu essen, zu trinken oder ein Foto aufzunehmen.

Bald nehmen Sie die A67 in Richtung Deutschland. In Deutschland halten wir das 1. Mal an, um bei McDonalds in Lippetal Kaffee und etwas zu trinken zu trinken, und wir tanken auch gleich bei den Nachbarn. Dann wieder ein kleines Stück Autobahn und dann weiter nach Salzgitter im Harz.

Nach dem Verlassen der Autobahn nehmen die Kurven zu und die Umgebung wird hügeliger und waldreicher. Bald fahren wir durch den Truppenübungsplatz "Sennelager". Wir fahren durch den Teutoburger Wald und passieren die "Externsteine". Eine sehr schöne Felsformation, die eine Pause wert ist.

Wir fahren durch den Naturpark Eggegebirge und die braunen Schilder entlang der Straße zeigen an, dass Sie auf der Deutsche Allee Straße fahren. Schöne Straßen mit wunderschönen Aussichten! Die Hügel sind jetzt auch höher geworden, was zu den schönen Aussichten beiträgt. Auch an Fachwerkhäusern, Schlössern und Burgen gibt es keinen Mangel an der Straße, leider können wir nicht alles fotografieren.

Wir fahren durch das Weserbergland und fahren zum höchsten Punkt dieser Region: dem Köterberg. Hier nehmen wir ein Wurstbrot mit Kaffee und fotografieren. Selbst auf den gelben Straßenschildern ist der Köterberg hinter dem Namen mit einem Motorschild ausgeschildert. Natürlich bietet sich die Route hier für die Lenkung an. Entlang der Weser fahren wir links den Hügel hinauf und nehmen nur 12 Kehren. Sie haben einen schönen Blick auf die Weser und das Tal.

Externesteine:

Die Externsteine ​​sind eine Sandsteinformation im Teutoburger Wald in der Nähe von Detmold. Die Formation besteht aus einigen langen Steinen, die abrupt aus der Hügellandschaft herausragen. Die Steine ​​sind aus Sandstein und stammen aus der Kreidezeit vor etwa 120 Millionen Jahren. Die Externsteine ​​gelten in Nordrhein-Westfalen als Attraktion und auch als Brutstätte für ein Rätsel. Dies liegt daran, dass Spuren menschlichen Gebrauchs aus dem Mittelalter, möglicherweise aus prähistorischen Zeiten, gefunden wurden.

Köterberg:

Köterberg ist eine Stadt in der deutschen Gemeinde Lügde in Nordrhein-Westfalen und hat 81 Einwohner (2005). Das Dorf liegt am Fuße des gleichnamigen Hügels, der mit 495,8 Metern der höchste Punkt des Kreises Lippeis ist.

Der Köterberg ist auch der höchste Hügel des Kreises Lippe, zu dem auch die Gemeinde Lügde gehört. Vom Dorf führt eine kurze, aber steile Straße mit einer Steigung von 14% zum Köterberg.

Auf dem Köterberg steht seit 1971 ein 100 Meter hoher Fernmeldeturm, der von weitem sichtbar ist. Vom Köterberg haben Sie einen weitgehend freien Blick auf die Umgebung. Bei klarem Wetter sind der Harz und der Brocken im Osten sichtbar, im Westen der Teutoburger Wald. An der Spitze befindet sich auch das Restaurant Köterberghaus.

Der Gipfel des Köterbergs ist in den Sommermonaten ein sehr bekannter Treffpunkt für Motorradfahrer aus der Umgebung. An schönen Sommertagen wird der Berg von Hunderten von Motorradfahrern besucht, was für die Dorfbewohner oft lästig und irritierend ist (Quelle: Wikipedia).

Viel Spaß beim Fahren dieser Route, bitte um Rückmeldung über die Option "Reaktion".wink 

Questo percorso è stato controllato sui seguenti punti:

 • I waypoint sono sulla strada.
 • Percorso per Here e TomTom allo stesso modo.
 • I waypoint a colori indicano un punto in cui puoi fermarti a mangiare, bere o fare una foto.

Presto prendi la A67 in direzione della Germania. In Germania ci fermiamo la prima volta a bere un caffè e del cibo al McDonald's a Lippetal e facciamo rifornimento anche con i vicini. Poi di nuovo un piccolo pezzo di autostrada e poi guidare dentro a Salzgitter nell'Harz.

Dopo aver lasciato l'autostrada, le curve aumentano e l'ambiente diventa più collinoso e boscoso. Presto attraverseremo il campo di addestramento militare "Sennelager". Attraversiamo la foresta di Teutoburgo e attraversiamo la "Externsteine". Una formazione rocciosa molto bella che merita una pausa.

Attraversiamo il Naturpark Eggegebirge e le indicazioni marroni lungo la strada indicano che stai guidando su Deutsche Allee Straße. Di conseguenza, belle strade con splendidi panorami! Le colline ora sono anche diventate più alte, il che contribuisce alla bella vista. Anche su case a graticcio, castelli e castelli non mancano sulla strada, purtroppo non possiamo fare una foto di tutto.

Guidiamo attraverso il Weserbergland e guidiamo fino al punto più alto di questa regione: il Köterberg. Qui prendiamo un panino con salsiccia e caffè e facciamo qualche foto. Anche sui cartelli stradali gialli il Köterberg è segnalato con un cartello motore dietro il nome. Ovviamente, il percorso si presta qui per uno sterzo divertente. Lungo il fiume Weser, risaliamo la collina sulla sinistra per occupare solo 12 tornanti. Hai una bellissima vista sul Weser e sulla valle.

Exter Nest Eine:

La Externsteine ​​è una formazione di arenaria nella foresta di Teutoburgo in Germania, vicino a Detmold. La formazione consiste in alcune pietre lunghe che emergono improvvisamente dal paesaggio collinare. Le pietre sono fatte di pietra arenaria e hanno avuto origine nel periodo Cretaceo, circa 120 milioni di anni fa. La Externsteine ​​è considerata un'attrazione nel Nord Reno-Westfalia e anche come terreno fertile per un indovinello. Questo perché sono state trovate tracce di uso umano dal Medioevo, probabilmente dalla preistoria.

Köterberg:

Köterberg è una città nel comune tedesco di Lügde, nel Nord Reno-Westfalia, e conta 81 abitanti (2005). Il villaggio si trova ai piedi della collina con lo stesso nome, che a 495,8 metri è il punto più alto del Kreis Lippeis.

Il Köterberg è anche la collina più alta del Kreis Lippe, che comprende il comune di Lügde. Dal villaggio corre una strada breve ma ripida con una pendenza del 14% fino alla cima del Köterberg.

Nella parte superiore del Köterberg, una torre di telecomunicazione alta 100 metri è in piedi dal 1971, visibile dall'ampia periferia. Dalla cima del Köterberg si ha una vista in gran parte libera dei dintorni. Con il bel tempo, i monti Harz e Brocken sono visibili a est, a ovest la foresta di Teutoburgo. Nella parte superiore c'è anche il ristorante Köterberghaus.

La vetta del Köterberg è nei mesi estivi un luogo di incontro molto famoso per i motociclisti della zona. Nelle belle giornate estive la montagna è visitata da centinaia di motociclisti, che spesso portano a fastidi e irritazioni per gli abitanti del villaggio (Fonte: Wikipedia)

Divertiti mentre guidi questo percorso, chiedi di dare un feedback tramite l'opzione "Reazione". wink 

Hans van de Ven
 Hans
 • Het gebruik van deze GPS-routes is voor persoonlijk gebruik en voor eigen risico. Het is mogelijk dat de route in verband met wegwerkzaamheden aangepast dient te worden. Bij een wegafsluiting onderweg kun je het beste de omleidingsborden volgen om weer op de route te komen
 • The use of these GPS routes is for personal use and at your own risk. It is possible that the route needs to be adapted in connection with road works. In case of a road closure on the road you can best follow the diversion signs to get back on the route. 
 • Die Verwendung dieser GPS-Routen ist für den persönlichen Gebrauch und auf eigenes Risiko. Es ist möglich, dass die Route im Zusammenhang mit Straßenarbeiten angepasst werden muss. Im Falle einer Straßensperrung auf der Straße können Sie am besten den Umleitungsschildern folgen, um wieder auf die Route zu gelangen. 
 • L'uso di questi percorsi GPS è per uso personale ea proprio rischio. È possibile che il percorso debba essere adattato in relazione ai lavori stradali.In caso di chiusura di una strada su strada, è possibile seguire al meglio i segnali di deviazione per tornare sulla rotta. 
Limburg
The images and text displayed here originate from the Wikipedia article "Limburg", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.
About this region
Limburg or Limbourg may refer to:
786
Amount of visits (Limburg)
13
Amount of routes verified by Route Experts (Limburg)
63
Amount of downloaded routes (Limburg)