Motortoertocht door 4 landen (RRE)
Route by Hans van de Ven (RouteXpert)
Op een steenworp afstand van Nederland ligt motorparadijs Eifel. Je kan er genieten van bochten, glooiende landschappen, prachtige dorpen en romantische kastelen. Je start in Maastricht, en rijdt zuidwaarts door plaatsjes als Slenaken, Heyenrath, Vaals en Moresnet.

Het gebruik van deze GPS-routes is voor persoonlijk gebruik en voor eigen risico. Het is mogelijk dat in route met wegwerkzaamheden een wegaanpassing van een verandering aan het wegennet wordt uitgevoerd.

 

Motor Toer Tocht door 4 landen, Nederland, Belgie, Luxemburg, & Duitsland. 

Op een steenworp afstand van Nederland ligt motorparadijs Eifel. Je kan er genieten van bochten, glooiende landschappen, prachtige dorpen en romantische kastelen. Je start in Maastricht, en rijdt zuidwaarts door plaatsjes als Slenaken, Heyenrath, Vaals en Moresnet. 

De route start bij de McDonalds in Maastricht. We rijden richting het zuiden waar we al snel Belgie binnen rijden, via sippenaeken rijden we richting de "Hoge Venen" waar we bij Boulangerie Philippe Hennes een heerlijk broodje en kopje koffie nuttigen.

De Hoge Venen (Duits: Hohes Venn; Frans: Hautes Fagnes) zijn een onderdeel van het Natuurpark Hoge Venen-Eifel. De Hoge Venen liggen op een hoogvlakte, grotendeels in de Ardennen en voor een kleiner deel in de Eifel. Het ligt in Wallonië in oostelijk België, daar in de provincie Luik, en in een stukje aangrenzend Duitsland. Het geheel beslaat ongeveer 4500 ha.

Zoals de naam al zegt, bestaat een groot deel van de regio uit afzettingen van hoogveen. Een deel hiervan is nog actief, wat wil zeggen dat er nog steeds veenvorming optreedt. De Hoge Venen zijn sinds 1966 voorzien van het Europees diploma voor Natuurbeheer.(bron: Wikipedia)

cool

The use of these GPS routes is for personal use and at your own risk. It is possible that in connection with road works, road closure or a change to the road network, the route needs to be adjusted.

Motor Tour Tour through 4 countries, Netherlands, Belgium, Luxembourg, & Germany.

Motorbike paradise Eifel is just a stone's throw from the Netherlands. You can enjoy curves, rolling landscapes, beautiful villages and romantic castles. You start in Maastricht, and drive south through towns like Slenaken, Heyenrath, Vaals and Moresnet.

The route starts at the McDonalds in Maastricht. We drive to the south where we quickly drive into Belgium, via sippenaeken we drive to the "High Fens" where we at Boulangerie Philippe Hennes a delicious sandwich and cup of coffee.

The High Fens (German: Hohes Venn; French: Hautes Fagnes) are part of the High Fens-Eifel Nature Park. The High Fens are located on a plateau, largely in the Ardennes and for a smaller part in the Eifel. It is located in Wallonia in eastern Belgium, there in the province of Liège, and in a piece of adjacent Germany. The whole covers about 4500 ha. 

As the name suggests, a large part of the region consists of deposits of high moor. Some of this is still active, which means that peat formation still occurs. The High Fens have been provided with the European diploma for nature conservation since 1966. (source: Wikipedia)

cool

Die Verwendung dieser GPS-Routen ist für den persönlichen Gebrauch und auf eigenes Risiko. Es ist möglich, dass in Verbindung mit Straßenarbeiten, Straßensperrungen oder einer Änderung des Straßennetzes die Route angepasst werden muss.

Motorradtour Tour durch 4 Länder, Niederlande, Belgien, Luxemburg und Deutschland.

Das Motorradparadies Eifel ist nur einen Steinwurf von den Niederlanden entfernt. Sie können Kurven, hügelige Landschaften, wunderschöne Dörfer und romantische Burgen genießen. Sie starten in Maastricht und fahren in Richtung Süden durch Städte wie Slenaken, Heyenrath, Vaals und Moresnet.

Die Route beginnt bei McDonalds in Maastricht. Wir fahren in den Süden, wo wir schnell nach Belgien fahren. Über Sippenaeken fahren wir zum "High Fens", wo wir in der Boulangerie Philippe Hennes ein leckeres Sandwich und eine Tasse Kaffee genießen.

Das Hohe Venn (Hohes Venn) ist Teil des Naturparks Hoches Eifel. Das Hohe Venn liegt auf einem Plateau, größtenteils in den Ardennen und zu einem kleineren Teil in der Eifel. Es befindet sich in der Wallonie in Ostbelgien, dort in der Provinz Lüttich und in einem angrenzenden Deutschland. Das Ganze umfasst etwa 4500 ha.

Wie der Name schon sagt, besteht ein großer Teil der Region aus Hochmoorablagerungen. Ein Teil davon ist noch aktiv, dh es findet weiterhin Torfbildung statt. Das Hohe Venn ist seit 1966 mit dem Europäischen Diplom für Naturschutz ausgestattet. (Quelle: Wikipedia)

cool

L'uso di questi percorsi GPS è per uso personale ea proprio rischio. È possibile che, in relazione a lavori stradali, chiusura di strade o modifica della rete stradale, sia necessario adeguare il percorso.

Tour in motoscafo in 4 paesi, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo e Germania.

Il paradiso motociclistico Eifel è a due passi dai Paesi Bassi. Puoi goderti curve, paesaggi ondulati, borghi meravigliosi e romantici castelli. Si inizia a Maastricht e si guida a sud attraverso città come Slenaken, Heyenrath, Vaals e Moresnet.

Il percorso inizia al McDonalds di Maastricht. Guidiamo verso sud, dove andiamo velocemente in Belgio, via sippenaeken, guidiamo verso le "High Fens" dove noi alla Boulangerie Philippe Hennes un delizioso panino e una tazza di caffè.

Le High Fens (tedesco: Hohes Venn, francese: Hautes Fagnes) fanno parte del parco naturale High Fens-Eifel. Le High Fens si trovano su un altopiano, in gran parte nelle Ardenne e per una parte minore nell'Eifel. Si trova in Vallonia, nel Belgio orientale, nella provincia di Liegi, e in un pezzo della vicina Germania. L'intero copre circa 4500 ettari.

Come suggerisce il nome, gran parte della regione è costituita da depositi di alta brughiera. Alcuni di questi sono ancora attivi, il che significa che la formazione di torba si verifica ancora. Le High Fens hanno ricevuto il diploma europeo per la conservazione della natura dal 1966. (fonte: Wikipedia)

Heerlijk...

De route gaat verder richting Luxemburg, in ouren rijden we langs het Europadenkmal, na een korte stop ga je verder luxemburg in om richting Duitsland te rijden. De route gaat via de mooie wegen van de Eifel. Waar we in Gemund stoppen bij het Gemunder Brauhaus, waar we heerlijk een schnitzel gegeten hebben.

cool

The route continues towards Luxembourg, in ouren we drive past the Europadenkmal, after a short stop you go further luxembourg to drive towards Germany. The route goes through the beautiful roads of the Eifel. Where we stop in Gemund at the Gemunder Brauhaus, where we ate delicious schnitzel.

cool

Die Route führt weiter in Richtung Luxemburg, in unserem Fall fahren wir am Europadenkmal vorbei, nach einem kurzen Stopp fahren Sie weiter in Richtung Luxemburg. Die Route führt durch die schönen Straßen der Eifel. Wo wir in Gemünd im Gemunder Brauhaus übernachten, wo wir leckeres Schnitzel gegessen haben.

cool

Il percorso prosegue verso il Lussemburgo, in passato passiamo davanti all'Europadenkmal, dopo una breve sosta andiamo oltre Lussemburgo per guidare verso la Germania. Il percorso passa attraverso le splendide strade dell'Eifel. Dove ci fermiamo a Gemund presso il Gemunder Brauhaus, dove abbiamo mangiato una deliziosa cotoletta.

Heerlijk

De Eifel is het oostelijke deel van het middelhoog plateau Eifel-Ardennen. Het ligt ten noorden van de Moezel en ten westen van de Rijn. Het grootste deel ligt in Duitsland, een klein deel ligt in België, in de Oostkantons. Het Duitse deel van Eifel ligt in de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts. Het hoogste punt is de Hohe Acht met 747 meter.

In het Tertiair was er in de Eifel sterke vulkanische activiteit. Daarnaar verwijst ook de naam Vulkaan-Eifel in het zuidoostelijke deel. De kraters die ontstaan zijn door explosies van vulkanische gassen hebben zich gevuld met grondwater en worden Maare genoemd. De laatste uitbarstingen vonden 10.000 jaar geleden plaats. Onderzoek wijst uit dat dit gebied nog steeds geologisch actief is: het gehele Eifelgebied stijgt 1 à 2 millimeter per jaar. In het verleden kwamen ook al inactieve fases voor van 10.000 à 20.000 jaar, wat suggereert dat toekomstige uitbarstingen nog mogelijk zijn. (Bron: Wikipedia)

cool

The Eifel is the eastern part of the middle plateau Eifel-Ardennes. It lies north of the Moselle and west of the Rhine. The largest part is in Germany, a small part is located in Belgium, in the East Cantons. The German part of Eifel lies in the states of North Rhine-Westphalia and Rhineland-Palatinate. The highest point is the Hohe Acht with 747 meters.

 

In the Tertiary, there was strong volcanic activity in the Eifel. The name Vulkane-Eifel also refers to this in the southeastern part. The craters created by explosions of volcanic gases have filled themselves with groundwater and are called Maare. The last eruptions took place 10,000 years ago. Research shows that this area is still geologically active: the entire Eifel region rises 1 to 2 millimeters per year. In the past, inactive phases of 10,000 to 20,000 years have also occurred, suggesting that future eruptions are still possible. (Source: Wikipedia)

cool

Die Eifel ist der östliche Teil des mittleren Plateaus der Eifel-Ardennen. Es liegt nördlich der Mosel und westlich des Rheins. Der größte Teil befindet sich in Deutschland, ein kleiner Teil befindet sich in Belgien, in den Ostkantonen. Der deutsche Teil der Eifel liegt in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Der höchste Punkt ist der Hohe Acht mit 747 Metern.

 

Im Tertiär war in der Eifel starke vulkanische Aktivität zu verzeichnen. Der Name Vulkane-Eifel bezieht sich auch im südöstlichen Teil darauf. Die Krater, die durch Explosionen vulkanischer Gase entstanden sind, haben sich mit Grundwasser gefüllt und werden Maare genannt. Die letzten Ausbrüche fanden vor 10.000 Jahren statt. Untersuchungen zeigen, dass dieser Bereich noch immer geologisch aktiv ist: Die gesamte Eifelregion wächst jährlich um 1 bis 2 Millimeter. In der Vergangenheit gab es auch inaktive Phasen von 10.000 bis 20.000 Jahren, was darauf hindeutet, dass zukünftige Ausbrüche noch möglich sind. (Quelle: Wikipedia)

cool

L'Eifel è la parte orientale dell'altopiano medio Eifel-Ardennes. Si trova a nord della Mosella e ad ovest del Reno. La maggior parte è in Germania, una piccola parte si trova in Belgio, nei Cantoni dell'Est. La parte tedesca di Eifel si trova negli stati del Nord Reno-Westfalia e della Renania-Palatinato. Il punto più alto è l'Hohe Acht con 747 metri.

 

Nel Terziario, c'era una forte attività vulcanica nell'Eifel. Il nome Vulkane-Eifel si riferisce anche a questo nella parte sud-orientale. I crateri creati dalle esplosioni di gas vulcanici si sono riempiti di acque sotterranee e sono chiamati Maare. Le ultime eruzioni hanno avuto luogo 10.000 anni fa. La ricerca mostra che questa zona è ancora geologicamente attiva: l'intera regione dell'Eifel sale da 1 a 2 millimetri all'anno. In passato si sono verificate anche fasi inattive da 10.000 a 20.000 anni, suggerendo che le future eruzioni sono ancora possibili. (Fonte: Wikipedia)

 

We rijden verder om via Gemmenich (Belgie) weer Nederland binnen te rijden om de 4 landenrit af te sluiten bij lunchroom - ijssalon Pleinzicht in Klimmen. Waar we een heerlijke coup ijs nemen.

cool

We continue to drive through Gemmenich (Belgium) to the Netherlands to finish the 4 country ride at lunchroom - ice cream parlor Pleinzicht in Klimmen. Where we take a delicious coup ice cream.

cool

Wir fahren weiter durch Gemmenich (Belgien) in die Niederlande, um die 4-Länder-Fahrt in der Mittagspause - Eisdiele Pleinzicht in Klimmen zu beenden. Wo wir ein leckeres Coup-Eis essen.

cool

Continuiamo a guidare attraverso Gemmenich (Belgio) verso i Paesi Bassi per finire la cavalcata dei 4 paesi in mensa - la gelateria Pleinzicht a Klimmen. Dove prendiamo un delizioso gelato coup.

ijs

 

Nederlands Zuid-Limburg is een streek in het zuiden van de Nederlandse provincie Limburg. De streek heeft een oppervlakte van 660 km² en telt circa 600.000 inwoners. Zuid-Limburg wordt gekenmerkt door een gevarieerd reliëf en fraaie natuurgebieden temidden van sterk verstedelijkte gebieden. De belangrijkste steden zijn MaastrichtHeerlenSittard en Kerkrade. Het gebied vormt tevens de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (een samenwerkingsverband van gemeenten, brandweer en medische hulpverlening) (Bron: Wikipedia)

cool

Dutch South Limburg is a region in the south of the Dutch province of Limburg. The area covers an area of ​​660 km² and has approximately 600,000 inhabitants. South Limburg is characterized by a varied relief and beautiful natural areas amidst highly urbanized areas. The most important cities are Maastricht, Heerlen, Sittard and Kerkrade. The area also forms the Safety Region South Limburg (a joint venture between municipalities, fire brigade and medical aid) (Source: Wikipedia)

cool

Niederländisch Süd-Limburg ist eine Region im Süden der niederländischen Provinz Limburg. Das Gebiet umfasst eine Fläche von 660 km² und hat ungefähr 600.000 Einwohner. Südlimburg zeichnet sich durch ein abwechslungsreiches Relief und wunderschöne Naturgebiete inmitten stark urbanisierter Gebiete aus. Die wichtigsten Städte sind Maastricht, Heerlen, Sittard und Kerkrade. Das Gebiet bildet auch die Sicherheitsregion Süd-Limburg (ein Gemeinschaftsunternehmen zwischen Kommunen, Feuerwehr und medizinischer Hilfe) (Quelle: Wikipedia)

cool

Il Limburgo meridionale olandese è una regione nel sud della provincia olandese del Limburgo. L'area copre un'area di 660 km² e conta circa 600.000 abitanti. Il Limburgo meridionale è caratterizzato da un rilievo vario e da splendide aree naturali in aree altamente urbanizzate. Le città più importanti sono Maastricht, Heerlen, Sittard e Kerkrade. L'area costituisce anche la regione di sicurezza Limburgo meridionale (una joint venture tra comuni, vigili del fuoco e assistenza medica) (Fonte: Wikipedia)

 

 

Limburg
The images and text displayed here originate from the Wikipedia article "Limburg", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.
About this region
Limburg or Limbourg may refer to:
211
Amount of visits (Limburg)
13
Amount of routes verified by Route Experts (Limburg)
63
Amount of downloaded routes (Limburg)