dld tourtocht Taunusgebergte
Route by Hans van de Ven (RouteXpert)
Published: 09/12/2018
De route heb ik gemaakt in 2016 en gereden op 3 september 2016 als deelnemer van het Najaarsweekend met MTC-Zeilberg. We verbleven in Hotel Taunusblick in Hömberg.

Hotel

 

Deze route is op de volgende punten gecontroleerd: 

 • Routepunten staan op de weg.
 • Route voor Here en TomTom gelijk.
 • Routepunten in kleur geven een punt aan waar je kunt stoppen om te eten, drinken of een foto te maken.  

Het Taunusgebergte:

De Taunus is een middelgebergte in de Duitse deelstaat Hessen, behorend tot het Rijnlands Leisteenplateau. Het wordt begrensd door de Rijn in het westen, de Wetterau in het oosten (als onderdeel van de Hessische slenk, een uitloper van de Boven-Rijnslenk), de rivier de Lahn in het noorden en de rivier de Main in het zuiden. De hoogste berg van de Taunus is de Großer Feldberg met 878,5 meter. Een andere prominente top is de Altkönig met 798 meter. Aan de westkant van de Rijn wordt het gebergte voortgezet met de Hunsrück.

De Taunus ligt bestuurlijk in de volgende districten: HochtaunuskreisLimburg-WeilburgLahn-Dill-KreisMain-Taunus-KreisRheingau-Taunus-Kreis en het Rhein-Lahn-Kreis. In het centrum ligt het Natuurpark Hochtaunus.

De Taunus is bekend om zijn bronnen. Als gevolg van de bronnen zijn er veel kuuroorden in het gebied. Sinds vele eeuwen zoeken toeristen de geneeskracht van de bronnen, waardoor er badplaatsen zijn ontstaan als Bad Homburg vor der Höhe en Königstein. De grootste stad in de Taunus, Wiesbaden, was in de 19e eeuw een van de belangrijkste toeristencentra, waar welgestelden uit heel Europa kwamen kuren. Het koolzuurhoudendemineraalwater Selterswasser vindt zijn oorsprong in de gemeente Selters, dicht bij Limburg an der Lahn. De naam Selterswasser of 'Aqua Seltzer' is evenals bijvoorbeeld spa een soortnaam voor een bepaald type mineraalwater geworden. Het werd vanaf het eind van de 16e eeuw in grote hoeveelheden in stenen kruiken geëxporteerd.(Bron: Wikipedia)

taunus

De Loreley:

De Loreley of Lorelei is een 132 meter hoge rots langs de rechteroever van de Rijn bij de Duitse stad Sankt Goarshausen (tussen Koblenz en Wiesbaden) in de deelstaat Rijnland-Palts, op Rijnkilometer 555. Op dit punt maakt de rivier een scherpe bocht, waardoor er een stevige stroming ontstaat. De vele schepen die hierdoor zijn vergaan, vormen het voer voor legendes en verhalen. De beklimming van de Loreley is een toeristische activiteit. Op de rots ligt een uitkijkpunt.

loreley

Geschiedenis:

In de geschiedenis zijn veel schepen bij de Loreley verongelukt. De Rijn is er hier op zijn smalst (slechts 113 meter), maar met 25 meter ook op zijn diepst. Bovendien staat er een gevaarlijke stroming. Hoewel de gevaarlijkste stukken van de Loreley al in de jaren dertig zijn verwijderd, wordt de scheepvaart ook heden ten dage nog voor de passage gewaarschuwd. Nog in januari 2011 zorgde een ongeluk met een schip met 2400 ton zwavelzuurvoor grote problemen.

Volksverhaal:

Volgens de legende zouden er ooit nimfen rond de Rijn gewoond hebben. Toen de mensen de oevers begonnen te bevolken werden ze echter verjaagd. Slechts één nimf bleef achter. Zij kon geen afscheid nemen van de Rijn en vestigde zich op de hoge rots, vanwaar zij zicht had over de hele rivier. Met haar prachtige, treurige zang, haar schoonheid en haar lange, gouden haren wist zij de schippers te betoveren, die de aandacht voor hun schepen verloren en door de sterke stroom op de rotsen liepen (eenzelfde verhaalmotief vindt men in de legendes van de Sirenen uit de Odyssee). Velen verloren hierbij het leven.

Op zekere dag wilde een jonge ridder, de zoon van graaf Palatinus, het meisje eens van dichtbij bewonderen. Hij besloot met zijn schildknaap een tocht naar de rots te ondernemen, maar net als zovelen voor hem raakte hij betoverd door haar gezang. Hij kwam om toen ook zijn bootje de rotsen raakte.

De schildknaap wist zich echter te redden en bracht het droeve nieuws aan de graaf. Vol van woede en verdriet gaf die zijn mannen de opdracht de nimf van de rots te gooien, zodat zij net als al haar slachtoffers zou verdrinken. Toen de nimf de mannen van de graaf zag naderen, wierp ze haar halsketting in het water en zong nog een laatste lied. Daarop kwamen uit de Rijn grote golven op die haar meevoerden, waarop de nimf eeuwig verdween.

Deze legende vormde ook de basis voor heel wat andere verhalen. Onderaan de Loreley staat een standbeeld van de nimf.(Bron: Wikipedia) 

nimf

Veel plezier tijdens het rijden van deze route, verzoek om feedback te geven via de "Reactie" optie. 

This route has been checked on the following points:

 • Waypoints are on the road.
 • Route for Here and TomTom alike.
 • Waypoints in color indicate a point where you can stop to eat, drink or take a picture.

The Taunus Mountains:

The Taunus is a low mountain range in the German state of Hesse, belonging to the Rhineland Slate Plateau. It is bordered by the Rhine in the west, the Wetterau in the east (as part of the Hessian rift, a spur of the Upper Rhine River), the river Lahn in the north and the river Main in the south. The highest mountain of the Taunus is the Großer Feldberg with 878.5 meters. Another prominent summit is the Altkönig with 798 meters. On the west side of the Rhine the mountains are continued with the Hunsrück.

The Taunus lies administratively in the following districts: Hochtaunuskreis, Limburg-Weilburg, Lahn-Dill-Kreis, Main-Taunus-Kreis, Rheingau-Taunus-Kreis and the Rhein-Lahn-Kreis. In the center lies the nature park Hochtaunus.

The Taunus is known for its sources. Due to the sources there are many spas in the area. For many centuries, tourists have sought the healing power of the springs, creating resorts such as Bad Homburg vor der Höhe and Königstein. The largest city in the Taunus, Wiesbaden, was one of the most important tourist centers in the 19th century, where wealthy people from all over Europe came to cure. The carbonated mineral water Selterswasser originates in the municipality of Selters, close to Limburg an der Lahn. The name Selterswasser or 'Aqua Seltzer' is, like spa, a generic name for a certain type of mineral water. It was exported in large quantities in stone jugs from the end of the 16th century. (Source: Wikipedia)

The Loreley:

The Loreley or Lorelei is a 132 meter high rock along the right bank of the Rhine near the German town of Sankt Goarshausen (between Koblenz and Wiesbaden) in the Rhineland-Palatinate state, on the Rhine kilometer 555. At this point the river makes a sharp turn, there is a strong current. The many ships that have passed through this form the feed for legends and stories. The climb of the Loreley is a tourist activity. There is a viewpoint on the rock.

History:

In history, many ships crashed at the Loreley. The Rhine is here at its narrowest (only 113 meters), but with 25 meters also at its deepest. In addition, there is a dangerous current. Although the most dangerous parts of the Loreley were already removed in the thirties, shipping is also being warned even before the passage. In January 2011 an accident with a ship with 2400 tons of sulfuric acid caused major problems.

Folk story:

According to legend, nymphs would once have lived around the Rhine. When people began to populate the banks, however, they were chased away. Only one nymph was left behind. She could not bid farewell to the Rhine and settled on the high rock, from where she had sight over the whole river. With her beautiful, sad singing, her beauty and her long golden hair, she managed to enchant the skippers, who lost their attention to their ships and walked through the strong current on the rocks (the same story motif can be found in the legends of the Sirens from the Odyssey). Many lost their lives here.

One day a young knight, the son of Count Palatinus, wanted to see the girl from close by. He decided to take a trip to the rock with his squire, but, like so many before him, he was enchanted by her singing. He died when his boat hit the rocks too.

However, the squire managed to save himself and brought the sad news to the count. Full of anger and grief gave his men the assignment to throw the nymph off the rock, so that she would drown like all her victims. When the nymph saw the count's men approaching, she threw her necklace into the water and sang another last song. Then large waves emerged from the Rhine that carried her away, whereupon the nymph disappeared eternally.

This legend also formed the basis for many other stories. At the bottom of the Loreley is a statue of the nymph. (Source: Wikipedia)

Have fun while driving this route, request to give feedback via the "Reaction" option. 

Diese Route wurde an folgenden Punkten überprüft:

 • Wegpunkte sind unterwegs.
 • Route für Here und TomTom gleichermaßen.
 • Farbige Wegpunkte geben einen Punkt an, an dem Sie aufhören zu essen, zu trinken oder ein Foto aufzunehmen.

Das Taunus-Gebirge:

Der Taunus ist ein Mittelgebirge in Hessen und gehört zum rheinischen Schieferplateau. Es grenzt im Westen an den Rhein, im Osten an die Wetterau (als Teil des Hessischen Risses, als Ausläufer des Oberrheins), im Norden an die Lahn und im Süden an den Main. Der höchste Berg des Taunus ist der Große Feldberg mit 878,5 Metern. Ein weiterer markanter Gipfel ist der Altkönig mit 798 Metern. Auf der Westseite des Rheins werden die Berge mit dem Hunsrück fortgesetzt.

Der Taunus liegt administrativ in folgenden Bezirken: Hochtaunuskreis, Limburg-Weilburg, Lahn-Dill-Kreis, Main-Taunus-Kreis, Rheingau-Taunus-Kreis und Rhein-Lahn-Kreis. Im Zentrum liegt der Naturpark Hochtaunus.

Der Taunus ist bekannt für seine Quellen. Aufgrund der Quellen gibt es viele Spas in der Umgebung. Seit Jahrhunderten suchen die Touristen nach der heilenden Kraft der Quellen, um Orte wie Bad Homburg vor der Höhe und Königstein zu schaffen. Die größte Stadt des Taunus, Wiesbaden, war im 19. Jahrhundert eines der wichtigsten Touristenzentren, in dem wohlhabende Menschen aus ganz Europa zur Kur kamen. Das kohlensäurehaltige Mineralwasser Selterswasser stammt aus der Gemeinde Selters in der Nähe von Limburg an der Lahn. Der Name Selterswasser oder 'Aqua Seltzer' ist wie ein Spa-Name ein generischer Name für eine bestimmte Art von Mineralwasser. Es wurde ab Ende des 16. Jahrhunderts in großen Mengen in Steinkrügen exportiert. (Quelle: Wikipedia)

Die Loreley:

Die Loreley oder Lorelei ist ein 132 Meter hoher Felsen am rechten Rheinufer in der deutschen Stadt Sankt Goarshausen (zwischen Koblenz und Wiesbaden) im rheinland-pfälzischen Bundesland, am Rheinkilometer 555. An dieser Stelle macht der Fluss eine scharfe Kurve, Es gibt eine starke Strömung. Die vielen Schiffe, die diese durchfahren haben, bilden das Futter für Legenden und Geschichten. Der Aufstieg der Loreley ist eine touristische Aktivität. Es gibt einen Aussichtspunkt auf dem Felsen.

Geschichte:

In der Geschichte stürzten viele Schiffe an der Loreley ab. Der Rhein ist hier am schmalsten (nur 113 Meter), aber mit 25 Metern auch am tiefsten. Außerdem gibt es eine gefährliche Strömung. Obwohl die gefährlichsten Teile der Loreley bereits in den dreißiger Jahren beseitigt wurden, wird die Schifffahrt bereits vor der Passage gewarnt. Im Januar 2011 bereitete ein Unfall mit einem Schiff mit 2400 Tonnen Schwefelsäure große Probleme.

Volksgeschichte:

Der Legende nach hätten Nymphen einst am Rhein gelebt. Als die Leute begannen, die Banken zu bevölkern, wurden sie jedoch vertrieben. Nur eine Nymphe wurde zurückgelassen. Sie konnte sich nicht vom Rhein verabschieden und ließ sich auf dem hohen Felsen nieder, von wo aus sie den ganzen Fluss überblicken konnte. Mit ihrem schönen, traurigen Gesang, ihrer Schönheit und ihren langen goldenen Haaren gelang es ihr, die Skipper, die ihre Aufmerksamkeit auf ihre Schiffe verloren hatten, zu verzaubern und durch die starke Strömung auf den Felsen zu laufen (das gleiche Erzählungsmotiv kann man in den Legenden der Sirenen finden.) die Odyssee). Viele sind hier umgekommen.

Eines Tages wollte ein junger Ritter, der Sohn des Grafen Palatinus, das Mädchen aus der Nähe sehen. Er beschloss, mit seinem Knappen einen Ausflug zum Felsen zu unternehmen, aber wie so viele vor ihm war er von ihrem Gesang verzaubert. Er starb, als sein Boot auch auf die Felsen schlug.

Der Gutsherr konnte sich jedoch retten und brachte dem Grafen die traurige Nachricht. Voller Wut und Trauer gaben seine Männer den Auftrag, die Nymphe vom Felsen zu werfen, damit sie wie alle ihre Opfer ertrinken würde. Als die Nymphe die Männer des Grafen näherkommen sah, warf sie ihre Halskette ins Wasser und sang noch ein letztes Lied. Dann kamen große Wellen aus dem Rhein, die sie mitreißen, woraufhin die Nymphe für immer verschwand.

Diese Legende bildete auch die Grundlage für viele andere Geschichten. Am Fuße der Loreley befindet sich eine Statue der Nymphe (Quelle: Wikipedia)

Viel Spaß beim Fahren dieser Route, bitte um Rückmeldung über die Option "Reaktion". 

Questo percorso è stato controllato sui seguenti punti:

 • I waypoint sono sulla strada.
 • Percorso per Here e TomTom allo stesso modo.
 • I waypoint a colori indicano un punto in cui puoi fermarti a mangiare, bere o fare una foto.

Le montagne del Taunus:

Il Taunus è una catena montuosa bassa nello stato tedesco dell'Assia, appartenente all'altopiano dell'Altopiano della Renania. Confina con il Reno a ovest, il Wetterau in Oriente (come parte della spaccatura dell'Assia, un ramo del Reno superiore Graben), il fiume Lahn a nord e il fiume Meno, nel sud. La montagna più alta del Taunus è il Großer Feldberg con 878,5 metri. Un altro vertice di spicco è l'Altkönig con 798 metri. Sul lato ovest del Reno, le montagne continuano con l'Hunsrück.

Il Taunus è amministrativamente nei seguenti distretti: Hochtaunuskreis, Limburg-Weilburg, Lahn-Dill-Kreis, Main-Taunus-Kreis, Rheingau-Taunus-Kreis e Rhein-Lahn-Kreis. Nel centro si trova il parco naturale Hochtaunus.

Il Taunus è noto per le sue fonti. A causa delle fonti ci sono molti centri benessere nella zona. Per molti secoli, i turisti hanno cercato il potere curativo delle sorgenti, creando resort come Bad Homburg vor der Höhe e Königstein. La più grande città del Taunus, Wiesbaden, era uno dei centri turistici più importanti nel 19 ° secolo, dove persone benestanti provenienti da tutta Europa andavano a curare. L'acqua minerale gassata Selterswasser ha origine nel comune di Selters, vicino a Limburg an der Lahn. Il nome Selterswasser o 'Aqua Seltzer' è, come spa, un nome generico per un certo tipo di acqua minerale. Fu esportato in grandi quantità in brocche di pietra dalla fine del XVI secolo. (Fonte: Wikipedia)

La Loreley:

Il Loreley o Lorelei è una scogliera alta 132 metro lungo la riva destra del Reno nei pressi della città tedesca di St Goarshausen (tra Coblenza e Wiesbaden) in Renania-Palatinato, Reno chilometro 555. A questo punto, il fiume fa una curva stretta, che c'è una forte corrente. Le molte navi che sono passate attraverso questo formano il feed per leggende e storie. La salita della Loreley è un'attività turistica. C'è un punto di vista sulla roccia.

Storia:

Nella storia, molte navi si sono schiantate contro la Loreley. Il Reno è qui al suo punto più stretto (solo 113 metri), ma con 25 metri anche nel suo punto più profondo. Inoltre, c'è una corrente pericolosa. Anche se le parti più pericolose della Loreley erano già state rimosse negli anni trenta, anche la spedizione è stata avvertita già prima del passaggio. Nel gennaio 2011 un incidente con una nave con 2400 tonnellate di acido solforico ha causato grossi problemi.

Storia popolare:

Secondo la leggenda, una volta le ninfe avrebbero vissuto intorno al Reno. Tuttavia, quando le persone hanno iniziato a popolare le banche, sono state cacciate via. Solo una ninfa fu lasciata indietro. Non poteva dire addio al Reno e si stabilì sull'alta roccia, da dove aveva la vista su tutto il fiume. Con la sua bella, con voce triste, la sua bellezza e la sua lunga, capelli d'oro è riuscita a incantare gli skipper, che hanno perso concentrarsi sulle loro barche e camminato attraverso la forte corrente sulle rocce (motivo racconto simile si trova nelle leggende delle Sirene l'Odissea). Molti hanno perso la vita qui.

Un giorno un giovane cavaliere, figlio del conte Palatino, volle vedere la ragazza da vicino. Decise di fare un viaggio nella roccia con il suo scudiero, ma, come molti prima di lui, rimase incantato dal suo canto. Morì quando la sua barca colpì anche le rocce.

Tuttavia, lo scudiero è riuscito a salvarsi e ha portato la triste notizia al conteggio. Pieno di rabbia e dolore ha dato ai suoi uomini l'incarico di gettare via la ninfa dalla roccia, in modo che lei annegasse come tutte le sue vittime. Quando la ninfa vide avvicinarsi gli uomini del conte, gettò la sua collana nell'acqua e cantò un'altra ultima canzone. Poi emersero grandi onde dal Reno che la portarono via, dopo di che la ninfa scomparve eternamente.

Questa leggenda ha anche costituito la base per molte altre storie. Nella parte inferiore del Loreley è una statua della ninfa. (Fonte: Wikipedia)

Divertiti mentre guidi questo percorso, chiedi di dare un feedback tramite l'opzione "Reazione".

 

Hans van de Ven
 Hans
 • Het gebruik van deze GPS-routes is voor persoonlijk gebruik en voor eigen risico. Het is mogelijk dat de route in verband met wegwerkzaamheden aangepast dient te worden. Bij een wegafsluiting onderweg kun je het beste de omleidingsborden volgen om weer op de route te komen
 • The use of these GPS routes is for personal use and at your own risk. It is possible that the route needs to be adapted in connection with road works. In case of a road closure on the road you can best follow the diversion signs to get back on the route. 
 • Die Verwendung dieser GPS-Routen ist für den persönlichen Gebrauch und auf eigenes Risiko. Es ist möglich, dass die Route im Zusammenhang mit Straßenarbeiten angepasst werden muss. Im Falle einer Straßensperrung auf der Straße können Sie am besten den Umleitungsschildern folgen, um wieder auf die Route zu gelangen. 
 • L'uso di questi percorsi GPS è per uso personale ea proprio rischio. È possibile che il percorso debba essere adattato in relazione ai lavori stradali.In caso di chiusura di una strada su strada, è possibile seguire al meglio i segnali di deviazione per tornare sulla rotta. 

 

Rijnland Palts
The images and text displayed here originate from the Wikipedia article "Rijnland Palts", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.
About this region
Below is list of Dutch language exonyms for places in non-Dutch-speaking areas of Europe
2177
Amount of visits (Rijnland Palts)
20
Amount of routes verified by Route Experts (Rijnland Palts)
106
Amount of downloaded routes (Rijnland Palts)