B-F Moere_Wulverdinghe en terug (Doeverentreffen 2014 kort) 186 km
Route by Chantal HV - RouteXpert
Published: 04/10/2017

De motorrijders aan de Vlaamse Kust zijn steeds blij met een ritje van het Doeverentreffen. Veel mogelijkheden zijn er niet aan onze kust, in de zee kan je niet rijden. Er wordt dus steeds uitgekeken naar dit jaarlijks treffen met een korte en lange rit langs de rustige Vlaamse en "Frans-Vlaamse" wegen, richting Noord-Frankrijk dus.  Dit is de korte route van 2014, 186 km, voor Garmin en TT gelijkgemaakt.

The motorcyclists from the Flemish Coast are always happy with a ride from the Doeverentreffen. There are not many possibilities on our coast, you can not drive in the sea. They're always looking forward to this annual meeting with a short and long drive along the quiet Flemish and "French-Flemish" roads, towards the North of France. This is the short route of 2014, 186 km, for Garmin and TT equalized.

 

RP 19 Porte de Dunkerque: De poort van Duinkerke werd gebouwd in de late jaren 1860 tijdens de uitbreiding van de versterkte muur na de annexatie van de gemeenten Wazemmes, Moulins, Esquermes en Fives in 1858. Dit is het enigste overblijfsel. 

RP 19 The gate of Dunkirk was built in the late 1860s during the extension of the fortified wall after the annexation of the municipalities of Wazemmes, Moulins, Esquermes and Fives in 1858. This is the only remnant.

 

 

 

RP 44 Massacre de Wormhout, nagebouwde schuur bij La Plaine au Bois ter nagedachtenis van de overleden soldaten.  

RP 44 Massacre de Wormhout, reconstructed barn at La Plaine au Bois in memory of the deceased soldiers.

 

 

 

De massamoord van Wormhout gebeurde tijdens de Slag om Duinkerke waarbij 80 voornamelijk Britse soldaten werden vermoord door soldaten van de Waffen-SS. De massamoord vond plaats op 28 mei 1940.   In de veronderstelling dat ze krijgsgevangen zouden worden genomen, gaven de Britse troepen van de 144th Infantry Brigade of the 48th (South Midland) Infantry Division zich over aan het oprukkende Duitse leger. Zij waren gestationeerd te Wormhout om deze Duitse troepen te vertragen. Een grote groep Britse soldaten, inclusief enkele Franse bewakers van een munitiedepot, werden meegenomen naar een schuur bij La Plaine Au Bois, nabij Ekelsbeke en Wormhout. Daar werd de groep gevangen gezet. Toen er bijna 100 mannen in de kleine schuur opgesloten zaten, gooiden soldaten van de Leibstandarte SS Adolf Hitler steelhandgranaten het gebouw in en doodden veel krijgsgevangenen. De granaten slaagden er niet in iedereen te doden, grotendeels als gevolg van de moed van twee Britse onderofficieren, sergeant Stanley Moore en CSM Augustus Jennings. Zij wierpen zichzelf op de granaten om de kracht van de explosie te onderdrukken en hun kameraden te beschermen tegen de ontploffing. Toen ze dit wisten, riepen de SS'ers enkele krijgsgevangenen op om eruit te komen. De mannen kwamen naar buiten en werden neergeschoten. Soldaat Brian Fahey overleefde de kogelregen, iets dat de SS'ers niet wisten. Omdat de SS uiteindelijk concludeerde dat deze methode te traag was, vuurden de SS-soldaten eenvoudig met hun wapens op de schuur. Verschillende Britse gevangenen konden ontsnappen, terwijl een paar anderen, zoals Fahey, voor dood werden achtergelaten. Kapitein Lynn-Allen stierf terwijl hij probeerde te ontsnappen. Soldaat Bert Evans' ontsnapping was succesvol, hij was de laatste overlevende van het bloedbad. In totaal zijn 80 mannen gedood. Er raakten ook nog 15 soldaten gewond, echter hun wonden waren zo hevig dat binnen 48 uur alle krijgsgevangenen op zes na waren overleden. //

The massacre of Wormhout happened during the Battle of Dunkirk, where 80 mainly British soldiers were murdered by soldiers of the Waffen-SS. The mass murder took place on May 28, 1940.     Under the assumption that they would be taken prisoner, the British troops of the 144th Infantry Brigade or the 48th (South Midland) Infantry Division surrendered to the advancing German army. They were stationed at Wormhout to delay these German troops. A large group of British soldiers, including some French guards from an ammunition depot, were taken to a barn at La Plaine Au Bois, near Ekelsbeke and Wormhout. There the group was imprisoned. When almost 100 men were locked up in the small shed, soldiers of the Leibstandarte SS Adolf Hitler threw hand grenades into the building and killed many prisoners of war. The grenades failed to kill everyone, largely as a result of the courage of two British non-commissioned officers, Sergeant Stanley Moore and CSM Augustus Jennings. They threw themselves on the grenades to suppress the power of the explosion and to protect their comrades from the explosion. When they knew this, the SS men called a few prisoners of war to get out. The men came out and were shot. Soldier Brian Fahey survived the bullet rain, something the SS men did not know. Because the SS finally concluded that this method was too slow, the SS soldiers simply fired their weapons on the shed. Several British prisoners were able to escape, while a few others, such as Fahey, were left for dead. Captain Lynn-Allen died while he tried to escape. Soldier Bert Evans' escape was successful, he was the last survivor of the massacre. A total of 80 men were killed. 15 soldiers were also injured, but their wounds were so severe that within 48 hours all prisoners of war had passed six.

 

RP 60 Westpoort en Ceasarboom te LoZij is de enige overblijvende van de 4 stadspoorten van Lo en zelfs een van de weinige, nog bestaande stadspoorten en verdedigingstorens in West-Vlaanderen. De grachten, waarvan de loop nog duidelijk te volgen is, hebben als versterking en afbakening van de stadsgrenzen gediend. Zo weten we dat de stad slechts een diameter van ca. 400 m had. De middeleeuwse stadsomwalling werd in 1581-1582 gesloopt op last van de Hertog van Anjou en de Prins van Oranje. De Westpoort in zijn huidige vorm dateert uit de 14de eeuw en werd in 1852 en 1991 gerestaureerd. Naast de Westpoort staat de legendarische Caesarsboom. Het is een taxus, een naaldboom met bladeren die gelijken op dennenaalden. De taxus kan duizend jaar worden.  Volgens de legende heeft Julius Caesar op zijn tocht naar Brittannië zijn paard vastgebonden aan die boom en heeft hij gerust in de schaduw van zijn kruin.//

RP 60 Westpoort and Ceasarboom in Lo: It is the only remaining one of the 4 city gates of Lo and even one of the few, still existing city gates and defense towers in West Flanders. The canals, the course of which can still be clearly seen, have served as reinforcement and delineation of the city limits. This way we know that the city only had a diameter of approx. 400 m. The medieval city wall was demolished in 1581-1582 by order of the Duke of Anjou and the Prince of Orange. The Westpoort in its present form dates back to the 14th century and was restored in 1852 and 1991. Next to the Westpoort is the legendary Caesarsboom. It is a yew, a conifer with leaves similar to pine needles. The yew can be a thousand years. According to legend, Julius Caesar on his journey to Britain tied his horse to that tree and he rested in the shadow of this tree.

 

 

RP 64 Museum aan de Ijzer ( http://www.ijzerfront1418.be/museum/museumaandeijzer )

 

 

West Vlaanderen
The images and text displayed here originate from the Wikipedia article "West Vlaanderen", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.
About this region
West Flanders (Dutch: West-Vlaanderen [ˌʋɛst ˈflaːndərə(n)] (listen); West Flemish: West Vloandern; French: (Province de) Flandre-Occidentale; German: Westflandern) is the westernmost province of the Flemish Region, in Belgium. It is the only coastal Belgian province, facing the North Sea to the north. It has land borders with the Netherlands to the northeast, the Flemish province of East Flanders to the east, the Walloon province of Hainaut in the southeast and France to the west. Its capital is Bruges (Brugge). Other important cities are Kortrijk in the south and Ostend on the coast, Roeselare and Ypres (Ieper). The province has an area of 3,125 km² which is divided into eight administrative districts (arrondissementen) containing 64 municipalities. The North Sea coast of Belgium, an important tourism destination, lies in West Flanders. A tram line runs the length of the coast, from De Panne on the French border to Knokke-Heist on the Dutch border.
1462
Amount of visits (West Vlaanderen)
36
Amount of routes verified by Route Experts (West Vlaanderen)
140
Amount of downloaded routes (West Vlaanderen)